Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 1031
frts Adv. dass. wie  frt 2., 1: vereinz. nwaltm., 2:
verstr. nbrdb., JE2-Alt Tu, JE1-Da, verstr. ZE, 3: verstr. n
elbostf., Mda-Weg 128 (elbostf. veralt.) – kumm moa
frts h
Mda-Ze (ZE-Reu); De Doktor was ouk foarts
paroat ...
Matthies 1903,50; d kannst ml fats nn
Bäcka jn
JE2-Scho.
Lautf.: fo(o)rts, frts, (nbrdb.: -oa-) verstr. w Altm., vereinz.
ö Altm. JE2, JE1-Da, verstr. ZE n elbostf.; ferts, [frts] ZE-
Roß, HA-Oh; föörts, [föts] SA-Dä Han; ferts SA-Bon; färts
SA-Fa Wad; fu(u)rts, frts (nbrdb.: [fts], [fts]) vereinz.
ö Altm. (außer n WO), verstr. JE2; ferts Mda-Weg 128.
Expandiere:
Lemma
frts
Grammatische Angabe
Adv.
Bedeutung
dass. wie  frt 2.
Verbreitung
  • 1: vereinz. nwaltm.
  • 2: verstr. nbrdb., JE2-Alt Tu, JE1-Da, verstr. ZE
  • 3: verstr. n elbostf., Mda-Weg 128 (elbostf. veralt.)
Belege
  • kumm moa frts h Mda-Ze (ZE-Reu)
  • De Doktor was ouk foarts paroat ... Matthies 1903,50
  • d kannst ml fats nn Bäcka jn JE2-Scho.