Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 113
lantsbsen Pl. ‘Früchte der Schwarzen Johannisbee-
re’,  Johannisbre, vgl. lbsen, 1: SA-Ro, 2: vereinz.
ö SA n GA.
Lautf.: Alandsbessen SA-Ro; Oalandsbesen SA-Meh; -bäsen
GA-Trü; [lan(d)sbzn] GA-Fau; Aolansbassn SA-Max.
Expandiere:
Lemma
lantsbsen
Grammatische Angabe
Pl.
Bedeutung
‘Früchte der Schwarzen Johannisbeere’,  Johannisbre, vgl. lbsen
Verbreitung
  • 1: SA-Ro
  • 2: vereinz. ö SA n GA.