Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 114
len Vb. ‘sich behaglich ausgestreckt ausruhen’ 2: ZE-
Roß, 4: Wb-Be – da hammer uns awwer jelt ZE-Roß.
Lautf.: [ln] Wb-Be; [] ZE-Roß.
Expandiere:
Lemma
len
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘sich behaglich ausgestreckt ausruhen’
Verbreitung
  • 2: ZE-Roß
  • 4: Wb-Be
Belege
da hammer uns awwer jelt ZE-Roß.