Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 46
Hängels m. 1. ‘Aufhänger an Kleidungsstücken’ 1:
verbr. nwaltm. – hang man dn Jack an Hengs an SA-
Dä. – 2. ‘Korbhenkel’ 1: SA-Gie
Lautf.: [hes], [heos].
Expandiere:
Lemma
Hängels
Grammatische Angabe
m.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘Aufhänger an Kleidungsstücken’
Verbreitung
1: verbr. nwaltm.
Belege
hang man dn Jack an Hengs an SA-Dä.
2.
Bedeutung
‘Korbhenkel’
Verbreitung
1: SA-Gie