Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 57
Harkenhelft n., m. dass. wie  Harkenhft, 2: SA-
KlGa Rie, OST-Kre Meß Ren.
Lautf.: Harkenhelft OST-Kre Ren; Herken- SA-KlGa, OST-
Meß; Häkenhalft SA-Rie. – Gram.: n. belegt OST-Meß; m.
belegt SA-KlGa Rie.
Expandiere:
Lemma
Harkenhelft
Grammatische Angabe
n., m.
Bedeutung
dass. wie  Harkenhft
Verbreitung
2: SA-KlGa Rie, OST-Kre Meß Ren.