Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 58
Harkentinke(n) m., f. dass. wie  Harkentn, 3:
BLA-Brau, QUE-Nei, BA-Fro Ra, 4: QUE-Frie, DE-Ra.
Lautf.: Harkentinken QUE-Nei; -zinken BLA-Brau, QUE-Frie,
BA-Ra; Harkngzinkng DE-Ra; Harkentinke BA-Fro. – Gram.:
f. belegt BA-Fro.
Expandiere:
Lemma
Harkentinke(n)
Grammatische Angabe
m., f.
Bedeutung
dass. wie  Harkentn
Verbreitung
  • 3: BLA-Brau, QUE-Nei, BA-Fro Ra
  • 4: QUE-Frie, DE-Ra.