Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 157
Himmelskühchen n. dass. wie  Himmelskwer, 4:
CA-Kü, Mda-Fuhne* § 344 (BE-KlSchie, KÖ-Wa), ver-
str. DE.
Lautf.: HimmelskiehchenVk-Anhaltb 67 (DE-Je Ra); Himmel-
a.a.O. 67 (DE-Ka); -kiekchen a.a.O. 67 (DE-Jo KlKü); Him-
melskietchen
a.a.O. 67 (DE-GrKü); Himmelkießchen a.a.O. 67
(DE-Go Rie); [himlgwin] Mda-Fuhne* § 344 (KÖ-Wa);
Nbff.: [himlkln] DE-GrKü Nau, HimmelkihlchenVk-An-
haltb 67 (DE-Kle KlMö); [himlglin] Mda-Fuhne* § 344
(BE-KlSchie, verstr. sö DE); [-glin] a.a.O. § 334 (verstr.
sö DE).
Expandiere:
Lemma
Himmelskühchen
Grammatische Angabe
n.
Bedeutung
dass. wie  Himmelskwer
Verbreitung
4: CA-Kü, Mda-Fuhne* § 344 (BE-KlSchie, KÖ-Wa), verstr. DE.