Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 210
Holtdme(n) f., m. ‘geschichteter großer Holzhau-
fen’, meist rund, z.T. auch rechteckig gebaut, 1: verbr.
nwaltm., 2: verbr. w/s Altm., OST-Bie Spä, STE-Arne
Döl, verbr. JE1 (außer nö) ZE, 3: verbr. elbostf., 4: verbr.
omd.  Banse Dme(n) Holtbanse Holtbarg Holtfme
Holthocken Holthpen Holtklumpen Holtmte Holtspl
Holtstpel Holtstt Holttrge Klwefm(e) Klump(en)
Mterbank 1Mte Schober Schränkels Spl(e) Splhpen
Splitterdme(n) Splitterhpen Stpel Trge
.
Lautf.: Holtdiemen vereinz. SA, verstr. s JE1 ZE, QUE-Que,
verstr. n BA; [holtd] verstr. SA, WO-HWa, Holtdiem’m JE1-
Ge Wa; -diem SA-Jeg, OST-Bie Spä, GA-Kö, JE1-HLo Me,
ZE-Brä Gö Ser, WA-West, QUE-Na Su; -dimm(e)n vereinz.
w Altm., STE-Döl, verstr. sö Altm. w JE1, verbr. n elbostf.,
vereinz. sw elbostf.; -dimm verstr. w Altm., JE1-De Nie Wol,
verstr. n elbostf.; -dimme verbr. sw elbostf. (außer s BLA);
-deem GA-Wet; -dümm(e)n STE-Arne, verstr. s WO, WA-
Egg; -dieben GA-Lü; -dibben HA-Gro; -dübben HA-Hu; Hot-
diem
SA-Bo Hen; Hoet- SA-Red; Hootdimm, [htdi] verbr.
nwaltm.; Hoddimm SA-KlGe;
Holzdiem(e)n GA-Ga, WO-Eb Ke Zi, JE1-Ste Wö, verbr. s
JE1 ZE, HA-Ma Vö, BLA-All, QUE-GrSchie St West, BA-Ba
Gü Schie, vereinz. nö CA, verbr. omd.; -diem GA-La, WA-Ta,
CA-We, vereinz. omd.; [holtst] Wb-Be; [holsd] verbr. BE,
Holsd’m Wb-Ak 71, -diem ZE-Roß, CA-Löb; Holzdme BLA-
Sti; -dimmen SA-Thür, JE1-Ca; -dümm’n HA-Sa.
– Gram.: m.; außerdem: -dimme f. belegt vereinz. WE, Wb-
Nharz 81; -dme f. BLA-Sti; -dimm f. SA-HDo.
Expandiere:
Lemma
Holtdme(n)
Grammatische Angabe
f., m.
Bedeutung
‘geschichteter großer Holzhaufen’, meist rund, z.T. auch rechteckig gebaut
Verbreitung
  • 1: verbr. nwaltm.
  • 2: verbr. w/s Altm., OST-Bie Spä, STE-Arne Döl, verbr. JE1 (außer ) ZE
  • 3: verbr. elbostf.
  • 4: verbr. omd.