Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 214
Holtklumpen m. dass. wie  Holtmte, 1: SA-Bre
Ch, 2: verstr. Altm.
Lautf.: Holtklumpen; außerdem: Hootklump SA-Ch; Holzklum-
pen
OST-Kau; Holk- SA-Stap.
Expandiere:
Lemma
Holtklumpen
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Holtmte
Verbreitung
  • 1: SA-Bre Ch
  • 2: verstr. Altm.