Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 218
Holtstpel m. ‘geschichteter großer Holzhaufen’,
Holtdme(n), 2: OST-Sto, 3: vereinz. ö elbostf., 4:
CA-Me.
Lautf.: Holtstapel WA-HDo, QUE-Wed; -stopel OST-Sto;
Holzstapel WA-Eg Hak Wa, CA-Atz Löd Me.
Expandiere:
Lemma
Holtstpel
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘geschichteter großer Holzhaufen’,  Holtdme(n)
Verbreitung
  • 2: OST-Sto
  • 3: vereinz. ö elbostf.
  • 4: CA-Me.