Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 230
hopp Interj. 1. Ermunterung, Aufforderung zum
Sprung, bes. bei Pferden, 2: Matthies 1912,7 (OST-
Erx), OST-Bö, STE-Wa, 3: HA-Oh, Wb-Nharz 81
– Reim (wenn man ein Kind auf den Knien reiten lässt):Hopp, hopp, hopp noah Möll’n!
De Prester ritt upp’t Föll’n,
de Köster upp de bunte Koh:
hopp, hopp, hopp noah Möll’n to!
Matthies 1912,7 (OST-
Erx);
Hopp, hopp, hopp, hopp Reiter,
wenn er fällt, dänn schreit er,
fällt er in dän’n Grawen,
fräten äm de Rawen
. STE-Wa;
Bastlösereim:Hopp, hopp, hopp, hopp, Heister gaohn,
lat se nich so wide gaohn,
dat se bald werrer kaomen
. OST-Bö.
[231]– 2. ‘vorwärts’, Zuruf an Pferde,  j, 2: OST-Sto,
STE-Ho Scho, JE2-Kar, außerdem in Verbdg. mit  h.
– 3. in der Verbdg.: hopp torügge ‘rückwärts’, Zuruf an
Pferde, wenn ein Wagen rückwärts bewegt werden soll,
3: HA-Bee, Wb-Nharz 81.
Lautf.: (3.): hopptrüjje HA-Bee; hop tarr Wb-Nharz 81.
Expandiere:
Lemma
hopp
Grammatische Angabe
Interj.
Gliederung
1.
Bedeutung
Ermunterung, Aufforderung zum Sprung, bes. bei Pferden
Verbreitung
 • 2: Matthies 1912, 7 (OST-Erx), OST-Bö, STE-Wa
 • 3: HA-Oh, Wb-Nharz 81
Belege
 • Reim (wenn man ein Kind auf den Knien reiten lässt):Hopp, hopp, hopp noah Möll’n!
  De Prester ritt upp’t Föll’n,
  de Köster upp de bunte Koh:
  hopp, hopp, hopp noah Möll’n to!
  Matthies 1912,7 (OST-
  Erx)
 • Hopp, hopp, hopp, hopp Reiter,
  wenn er fällt, dänn schreit er,
  fällt er in dän’n Grawen,
  fräten äm de Rawen
  . STE-Wa
 • Bastlösereim:Hopp, hopp, hopp, hopp, Heister gaohn,
  lat se nich so wide gaohn,
  dat se bald werrer kaomen
  . OST-Bö.
2.
Bedeutung
‘vorwärts’, Zuruf an Pferde,  j
Verbreitung
2: OST-Sto, STE-Ho Scho, JE2-Kar, außerdem in Verbdg. mit h.
3.
Bedeutung
in der Verbdg.: hopp torügge ‘rückwärts’, Zuruf an Pferde, wenn ein Wagen rückwärts bewegt werden soll
Verbreitung
3: HA-Bee, Wb-Nharz 81.