Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 233
Hopsepadde f. dass. wie  Hopsekrte, 2: JE2-De,
ZE-Jü.
Lautf.: Hopsepanne JE2-De; Hopspadde ZE-Jü.
Expandiere:
Lemma
Hopsepadde
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass. wie  Hopsekrte
Verbreitung
2: JE2-De, ZE-Jü.