Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 237
Horning m., f. dass. wie  1Hornske 1., 2: verbr. nö
Altm. n JE2.
Lautf.: Horning; außerdem: [hrni] OST-GrRo; [hrnik]
OST-Dü Ga Kru; Hornig OST-Klä; Hornick STE-Li; Hornich
OST-Hö. – Gram.: m. belegt OST-Ca GrBeu Me; f. belegt
vereinz. OST.
Expandiere:
Lemma
Horning
Grammatische Angabe
m., f.
Bedeutung
dass. wie  1Hornske 1.
Verbreitung
2: verbr. Altm. n JE2.