Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 242
Hsenmatz m. ‘kleiner Junge’,  2Junge, 3: HA-Bee
Oh, 4: Wb-Be – Kumm har, mien lüttje Hosenmatz!
HA-Bee.
Lautf.: Hsenmatz HA-Oh, Hosen- HA-Bee; [hzats] Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
Hsenmatz
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘kleiner Junge’,  2Junge
Verbreitung
  • 3: HA-Bee Oh
  • 4: Wb-Be
Belege
Kumm har, mien lüttje Hosenmatz! HA-Bee.