Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 244
ht 1. Adj. ‘eilig, schnell’,  rasch, 1: verbr. nwaltm.,
2: verbr. w Altm., vereinz. ö Altm. – hei hätt öwer heut
hüt b’nd
SA-Han; niu maok huit tau (beeile dich),
wai hem’m ht fae tu daun
SA-Dä. – 2. Adv. ‘sofort’,
glk, 2: SA-HHe, GA-Si – nu kiek di dat mal ht an
SA-HHe.
Lautf.: höt, [ht] verstr. w Altm., vereinz. ö Altm.; höd Wb-
Altm* 56; höit SA-Mel, [hit] SA-Pü; hoid, heut vereinz.
s nwaltm., SA-Sa; [huit] verbr. n nwaltm.
Expandiere:
Lemma
ht
Gliederung
1.
Grammatikalische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘eilig, schnell’,  rasch
Verbreitung
  • 1: verbr. nwaltm.
  • 2: verbr. w Altm., vereinz. ö Altm.
Belege
  • hei hätt öwer heut hüt b’nd SA-Han
  • niu maok huit tau (beeile dich), wai hem’m ht fae tu daun SA-Dä.
2.
Grammatikalische Angabe
Adv.
Bedeutung
‘sofort’,  glk
Verbreitung
2: SA-HHe, GA-Si
Belege
nu kiek di dat mal ht an SA-HHe.