Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 274
Hupsepadde f. TiN ‘ Frosch’ 2: verbr. mittleres/s
JE2, JE1-Scho Zie.
Lautf.: Hupsepadde JE2-Brie GrWul Schar; -panne verbr.
s JE2, JE1-Scho; Hupzeparre JE2-Wu; Hupschepanne JE2-
Klie; Hups- JE2-Gü Pap Tu, JE1-Zie; Nbf.: Hupsel- JE2-Gü.
Expandiere:
Lemma
Hupsepadde
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
TiN ‘ Frosch
Verbreitung
2: verbr. mittleres/s JE2, JE1-Scho Zie.