Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 160
angsen Vb. refl. ‘sich geschmacklos kleiden’ – sai
gst sik schoin wat an
1: SA-Dä.
Expandiere:
Lemma
angsen
Grammatische Angabe
Vb. refl.
Bedeutung
‘sich geschmacklos kleiden’
Belege
sai gst sik schoin wat an 1: SA-Dä.