Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 352
Johannisbse f. dass., 1: verbr. nwaltm., 2: verbr. w/s
Altm., 3: GA-Wa.
Lautf., Gram.: Johannisbese WO-Ri; -besen Pl. verstr. mittlere
Altm.; -bäs STE-Bad; -bäsen Pl. verbr. s STE; -bessen Pl. GA-
Ku; -bässeln Pl. SA-Scha; -bassel SA-Kö; -baessa SA-Ah;
[johansbs] SA-Lüg; [-bzn] Pl. GA-Kak Schw, STE-Schi;
Johannesbäsen Pl. GA-Ack; -bessen Pl. vereinz. nö SA;[353]
[johansbz]CALV-Uth; Johannesbassen Pl. SA-Rie; [joha-
nsbäzo]
SA-GrGe; Johannesbassa SA-Mel;
Johannsbesen Pl. SA-Ben Meh Stör, GA-La; [johansbz]
GA-Le Ro Ziep; Johannsbäs GA-Al Sche; -bäsen Pl. GA-Trü,
STE-Bis; [johansbzn]Pl. SA-Vie, GA-Fau; Johannsbessen
Pl. SA-GrChü Ro Wa; -bessel SA-Im Roh; -bessern Pl. SA-
Ty; -bässel SA-Die; [johansbäzl]CALV-Zo; Johannsbässa
SA-Dre Han; -bässan Pl. SA-Dan; [johansbäzo, -bäz] verstr.
nwaltm.; Johannsbeässeln Pl. SA-Stei; -bassel SA-Ta, GA-Rö
Tri; [johansbzl]CALV-Je; Jehannsbäsen Pl. SA-Je; -beasse
CALV-Lö; -bassn Pl. SA-Max;
Hannisbesen Pl. WO-Zi; Hannesbassen Pl. GA-Wiep; -basseln
Pl. SA-NFe; Hannsbesen Pl. GA-Ho Klö; -bäsen Pl. GA-Wa;
-bessen Pl. SA-Re; -bässelCALV-Zo; -bassel GA-Wen; [hans-
bzl]
CALV-Je; Hannsbasson Pl. SA-HDo.
Expandiere:
Lemma
Johannisbse
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 1: verbr. nwaltm.
  • 2: verbr. w/s Altm.
  • 3: GA-Wa.