Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 419
Kartuffelklump m. ‘gekochter Kloß aus Kartoffeln’,
Klump(en), 3: Wb-Holzl 121, HA-Oh, 4: Wb-Be.
Lautf.: Kartuffelklump Wb-Holzl 121; Kartuffeln- HA-Oh;
[kartóflklump] Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
Kartuffelklump
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘gekochter Kloß aus Kartoffeln’,  Klump(en)
Verbreitung
  • 3: Wb-Holzl 121, HA-Oh
  • 4: Wb-Be.