Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 428
Ksewaddeke f. ‘Molke’,  Waddeke, 2: Mda-nwJe1b
72 (JE2-HSe, vereinz. nw JE1), 3: a.a.O. 72 (vereinz. w
JE1).
Lautf.: [ksvk] Mda-nwJe1b 72 (JE2-HSe, vereinz. nw JE1,
JE1-HWa Nie); [-vark] a.a.O. 72 (JE1-HWa Lo).
Expandiere:
Lemma
Ksewaddeke
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘Molke’,  Waddeke
Verbreitung
  • 2: Mda-nwJe1b 72 (JE2-HSe, vereinz. nw JE1)
  • 3: a.a.O. 72 (vereinz. w JE1).