Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 438
Kattenrusch PflN 1. m. dass. wie  Kattenrs 1., 3:
Mda-Weg 101, Spiele-Harz 70, QUE-Fr Hau. – 2. n.
‘ Segge’ 3: QUE-Di.
Lautf.: Kattenrusch; außerdem: -rsch Mda-Weg 101, QUE-Di.
Expandiere:
Lemma
Kattenrusch
Bedeutung
PflN
Gliederung
1.
Grammatikalische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Kattenrs 1.
Verbreitung
3: Mda-Weg 101, Spiele-Harz 70, QUE-Fr Hau.
2.
Grammatikalische Angabe
n.
Bedeutung
‘ Segge
Verbreitung
3: QUE-Di.