Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 456
kempsch Adj. ‘brünstig’, von der Sau,  brümmsch,
2: Mda-nwJe1b 75 (JE2-HSe), 3: BA-Rie.
Lautf.: kämpsch BA-Rie; [kem] Mda-nwJe1b 75 (JE2-HSe).
Expandiere:
Lemma
kempsch
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘brünstig’, von der Sau,  brümmsch
Verbreitung
  • 2: Mda-nwJe1b 75 (JE2-HSe)
  • 3: BA-Rie.