Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 468
Krlsbüxe f. ‘Hose für Männer’,  Hse, 1: SA-Ku
Ty.
Lautf.: Keerlsbüchs SA-Ty; Kerls- SA-Ku.
Expandiere:
Lemma
Krlsbüxe
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘Hose für Männer’,  Hse
Verbreitung
1: SA-Ku Ty.