Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 496
kstsch Adj. dass. wie  ksefrtsch, 2: OST-Gla
Schö, JE2-Ze, JE1-Flö, 3: Wb-Holzl 119, HA-Bar Scha,
OSCH-Gü, CA-Ba Ca, 4: vereinz. nw anhalt.
Lautf.: kiesetsch HA-Scha; -ätsch, [kzt] OST-Gla Schö, JE2-
Ze, JE1-Flö, Wb-Holzl 119, OSCH-Gü, vereinz. nw anhalt.;
kiesätisch HA-Ba; kieseätsch CA-Zu, [kzt] CA-Ba.
Expandiere:
Lemma
kstsch
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
dass. wie  ksefrtsch
Verbreitung
  • 2: OST-Gla Schö, JE2-Ze, JE1-Flö
  • 3: Wb-Holzl 119, HA-Bar Scha, OSCH-Gü, CA-Ba Ca
  • 4: vereinz. nw anhalt.