Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 540
Kl n. ‘Toilette’,  Aftritt, vgl. Klsett, 1: SA-Mel,
2: vereinz. Altm., JE1-Scha, 3: HA-Neu, OSCH-KlQue
Nie, WA-Bey, 4: verstr. BE, DE-Ca.
Lautf.: Klo(h), Kloo; außerdem: Klou OSCH-KlQue; [gl] ver-
str. BE, DE-Ca.
Expandiere:
Lemma
Kl
Grammatische Angabe
n.
Bedeutung
‘Toilette’,  Aftritt, vgl. Klsett
Verbreitung
  • 1: SA-Mel
  • 2: vereinz. Altm., JE1-Scha
  • 3: HA-Neu, OSCH-KlQue Nie, WA-Bey
  • 4: verstr. BE, DE-Ca.