Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 545
Klopfstock m. ‘kleiner Amboss zum Dengeln der
Sense’,  Stpel, 4: verstr. KÖ DE.
Lautf.: [kloptok] DE-Els, [globdog] Mda-Fuhne* § 415 (KÖ-
Pie); [-degn] Dim. a.a.O. § 415 (verstr. KÖ DE).
Expandiere:
Lemma
Klopfstock
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘kleiner Amboss zum Dengeln der Sense’,  Stpel
Verbreitung
4: verstr. DE.