Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 560
Klumpkken m. ‘Kartoffelpuffer’ 3: Wb-Holzl 121,
vereinz. sö elbostf., 4: verstr. BE.
Lautf.: Klumpkauken Wb-Holzl 121, WA-Alt Un, CA-Löd;
-kuchen, [klumpkuxn] BE-Gü, Wb-Be; [glumbgn] verstr.
BE; [-gaugn] BE-He.
Expandiere:
Lemma
Klumpkken
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘Kartoffelpuffer’
Verbreitung
  • 3: Wb-Holzl 121, vereinz. elbostf.
  • 4: verstr. BE.