Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 595
knweken Vb. ‘ungeschickt schneiden’,  kaddeln, 3:
WO-Her, OSCH-Nei Ott Wu, WE-Sa.
Lautf.: kniewecken HA-Her, kniweken OSCH-Ott, WE-Sa;
kniwwe(c)ken OSCH-Nei Wu.
Expandiere:
Lemma
knweken
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘ungeschickt schneiden’,  kaddeln
Verbreitung
3: WO-Her, OSCH-Nei Ott Wu, WE-Sa.