Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 607
Knubbel m. 1a. dass. wie  Knorren 1a., 2: Wb-Altm
27, SA-Jee Ma, STE-Po, JE2-Jer, 4: DE-Grie Wö. – 1b.
dass. wie  Knsel 1b., 3: WE-Zi. – 1c. ‘knollenartiger
Auswuchs am Baumstamm’ 3: HA-Ost, vereinz. sw elb-
ostf. – 2. ‘großes Stück’, vom Brot, 2: Wb-Altm 110,
Mda-nwJe1a 43 (JE1-GrLüb HZi). – 3. ‘Verdickung,
Beule’, beim Menschen, 2: Wb-Altm 110, 3: Wb-Holzl
123 (HA-Ost), 4: Wb-Ak 94 – D hast d uffen Arm an
kl’n Knuwwel, dn missemer m wekstreichen.
a.a.O.
– 4a. Pl. ‘kurze, verwachsene Wurzelgemüse’ 3: WO-
Ma. – 4b. PflN ‘Breiter Rohrkolben’,  Pumpkle, 3:
GA-Eick. – 5. ‘kleiner, dicker Mensch’,  Pummel, 2:
Wb-Altm 110.
Lautf., Gram.: Knubbel SA-Jee, JE2-Jer, WE-Zi, DE-Grie;
Knubbel Pl. WO-Ma; Knubb’l Wb-Altm 27, STE-Po; Knub-
beln
Pl. GA-Eick; Knuwwel, [knuvl] Mda-nwJe1a 43 (JE1-
GrLü HZi), vereinz. w elbostf., Wb-Ak 94, DE-Wö; Knuww’l
Wb-Altm 110; Knuff’l SA-Ma; Knwel WA-Un.
Expandiere:
Lemma
Knubbel
Grammatische Angabe
m.
Gliederung
1a.
Bedeutung
dass. wie  Knorren 1a.
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm 27, SA-Jee Ma, STE-Po, JE2-Jer
  • 4: DE-Grie Wö.
1b.
Bedeutung
dass. wie  Knsel 1b.
Verbreitung
3: WE-Zi.
1c.
Bedeutung
‘knollenartiger Auswuchs am Baumstamm’
Verbreitung
3: HA-Ost, vereinz. sw elbostf.
2.
Bedeutung
‘großes Stück’, vom Brot
Verbreitung
2: Wb-Altm 110, Mda-nwJe1a 43 (JE1-GrLüb HZi).
3.
Bedeutung
‘Verdickung, Beule’, beim Menschen
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm 110
  • 3: Wb-Holzl 123 (HA-Ost)
  • 4: Wb-Ak 94
Belege
D hast d uffen Arm an kl’n Knuwwel, dn missemer m wekstreichen. a.a.O.
4a.
Grammatikalische Angabe
Pl.
Bedeutung
‘kurze, verwachsene Wurzelgemüse’
Verbreitung
3: WO-Ma.
4b.
Bedeutung
PflN ‘Breiter Rohrkolben’,  Pumpkle
Verbreitung
3: GA-Eick.
5.
Bedeutung
‘kleiner, dicker Mensch’,  Pummel
Verbreitung
2: Wb-Altm 110.