Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 640
Kkenholt m. ‘klein gehacktes (Stück) Brennholz’,
Klwe(n), 1: SA-Böd, 2: Albrecht 21822 2,84, verstr.
nö SA w OST.
Lautf.: Kökenholt, -hold SA-Böd, vereinz. w OST; Köknholt,
-hold
SA-Rie, OST-Bi; Käökn- OST-Bö; Keöken- SA-Ra;
Köäkholt Albrecht 21822 2,84.
Expandiere:
Lemma
Kkenholt
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘klein gehacktes (Stück) Brennholz’,  Klwe(n)
Verbreitung
  • 1: SA-Böd
  • 2: Albrecht 21822 2, 84, verstr. SA w OST.