Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 653
Kolster f. TiN ‘Krähe’,  Kreieuff de Bachspitze
(FlN) sitzn awwer ne Masse olle Kolstern … 2: ZE-Roß.
Expandiere:
Lemma
Kolster
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
TiN ‘Krähe’,  Kreie
Belege
uff de Bachspitze (FlN) sitzn awwer ne Masse olle Kolstern … 2: ZE-Roß.