Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 688
krsch Adj. ‘wählerisch’, bes. ‘wählerisch im Es-
sen’,  kme (Kt.), 2: Wb-Altm 98, 3: Wb-Holzl 125
(HA-Oh), OSCH-NWe, Mda-Weg 102, Wb-We 73,
WE-Weh, verstr. QUE BA, 4: Mda-Sti 157, BE-Me Sa –
Zicken sind kersch Spr-Asch 44.
Lautf.: köörsch, krsch Wb-Holzl 125 (HA-Oh), Wb-We 73,
WE-Weh, Id-Queb 5; käörsch Wb-Altm 98; ke(e)rsch OSCH-
NWe, verstr. QUE BA, Mda-Sti 157; [gr] BE-Me Sa; kersch
Mda-Weg 102, QUE-Di.
Zus.: in-.
Expandiere:
Lemma
krsch
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘wählerisch’, bes. ‘wählerisch im Essen’,  kme (Kt.)
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm 98
  • 3: Wb-Holzl 125 (HA-Oh), OSCH-NWe, Mda-Weg 102, Wb-We 73, WE-Weh, verstr. QUE BA
  • 4: Mda-Sti 157, BE-Me Sa
Belege
Zicken sind kersch Spr-Asch 44.