Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 199
anschummeln Vb. 1. refl. – a. dass. wie  anschmei-
cheln
, 2: SA-Sa, OST-Werb. – b. dass. wie  anschmur-
zeln
, 4: Wb-Be. – 2. dass. wie  anschten 1., 3: HA-Oh,
Wb-Nharz 16.
Lautf.: anschummeln; außerdem: n- Wb-Nharz 16; [numln]
Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
anschummeln
Grammatische Angabe
Vb.
Gliederung
1.
Grammatikalische Angabe
refl.
a.
Bedeutung
dass. wie  anschmeicheln
Verbreitung
2: SA-Sa, OST-Werb.
b.
Bedeutung
dass. wie  anschmurzeln
Verbreitung
4: Wb-Be.
2.
Bedeutung
dass. wie  anschten 1.
Verbreitung
3: HA-Oh, Wb-Nharz 16.