Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 199
anschuppen Vb. 1. dass., 3: Wb-We* 200. – 2. dass.
wie  anschten 1., 3: BLA-Brau.
Lautf.: anschuppen BLA-Brau; nschüppen Wb-We* 200.
Expandiere:
Lemma
anschuppen
Grammatische Angabe
Vb.
Gliederung
1.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
3: Wb-We* 200.
2.
Bedeutung
dass. wie  anschten 1.
Verbreitung
3: BLA-Brau.