Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 705
krkelig Adj. ‘unsauber, unleserlich’, von der Hand-
schrift, 2: Mda-Ze (verstr. ZE), 4: BA-Ha, Wb-Ak 96,
Wb-Be.  TZ: krickelig kritzelig kruckelig mickelig
mickerig
.
Lautf.: krkelich Wb-Ak 96; [krkli] BA-Ha, Wb-Be; [kra-
kli]
Mda-Ze (verstr. ZE).
Expandiere:
Lemma
krkelig
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘unsauber, unleserlich’, von der Handschrift
Verbreitung
  • 2: Mda-Ze (verstr. ZE)
  • 4: BA-Ha, Wb-Ak 96, Wb-Be.