Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 731
[731]krtewittjen Adj. dass., 3: Wb-Holzl 127 (HA-Bar
Eil), Lindaub o.J. 7 – De dicke Bäcker word kriede-
wittschen um de Neese rum …
Lindaub o.J. 7.
Lautf.: kri(e)dewittschen.
Expandiere:
Lemma
krtewittjen
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
3: Wb-Holzl 127 (HA-Bar Eil), Lindaub o.J. 7
Belege
De dicke Bäcker word kriedewittschen um de Neese rum … Lindaub o.J. 7.