Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 204
ansmren Vb. 1a. ‘(versehentlich) beschmutzen’ 2:
Heimatkalender-Ze 1964,97 (ZE-Ze), 3: Wb-Nharz 15,
4: Wb-Ak 23 – ... konne’s ... jarkeenor weitor jewäsen
sinn, wie där där’n Harrn Derektor mät Mostrich anje-
schmiert hadde.
Heimatkalender-Ze 1964,97 (ZE-Ze).
– 1b. ‘achtlos irgendwo etw. anmalen oder anschreiben
und dadurch verunstalten’ – Wr hat denn d all wedder
was njeschmrt?
4: Wb-Ak 23. – 2. ‘betrügen, täuschen,
übervorteilen’,  bedrgen, 2: vereinz. Altm., 3: verstr.
elbostf., 4: Wb-Ak 23, Wäschke 61915,41 – ... da haste
dich o wo mit anschmiern laßn, ...
a.a.O. 41. – 3. refl[205]
dass. wie  ansmsen 2., 2: Id-Altm, OST-Ze, 3: CA-
Ca, 4: Vk-Anhaltc 110.
Lautf., Gram.: ansmren HA-Oh; -schme(e)ren Id-Altm, OST-Ze,
Wb-We 8; [anmn] Mda-Ar 44; anjeschmert Part. Prät. Spr-
Asch 43; an smeert Part. Prät. Pohlmann 1905,31; -smär(e)n Wb-
Altm 6, HA-Bee; -esmärt Part. Prät. Klaus 1936,46; nschmë-
ren
Wb-Nharz 15; anschmier(e)n CA-Ca, Wäschke 61915,41;
-schmiert 3. Sg. Präs. Vk-Anhaltc 110; -jeschmiert Part. Prät.
Heimatkalender-Ze 1964,97 (ZE-Ze); nschmr’n Wb-Ak 23.
Expandiere:
Lemma
ansmren
Grammatische Angabe
Vb.
Gliederung
1a.
Bedeutung
‘(versehentlich) beschmutzen’
Verbreitung
  • 2: Heimatkalender-Ze 1964, 97 (ZE-Ze)
  • 3: Wb-Nharz 15
  • 4: Wb-Ak 23
Belege
... konne’s ... jarkeenor weitor jewäsen sinn, wie där där’n Harrn Derektor mät Mostrich anjeschmiert hadde. Heimatkalender-Ze 1964,97 (ZE-Ze).
1b.
Bedeutung
‘achtlos irgendwo etw. anmalen oder anschreiben und dadurch verunstalten’
Belege
Wr hat denn d all wedder was njeschmrt? 4: Wb-Ak 23.
2.
Bedeutung
‘betrügen, täuschen, übervorteilen’,  bedrgen
Verbreitung
  • 2: vereinz. Altm.
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: Wb-Ak 23, Wäschke 61915, 41
Belege
... da haste dich o wo mit anschmiern laßn, ... a.a.O. 41.
3.
Bedeutung
refl dass. wie  ansmsen 2.
Verbreitung
  • 2: Id-Altm, OST-Ze
  • 3: CA-Ca
  • 4: Vk-Anhaltc 110.