Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 205
ansmsen Vb. refl. 1. dass. wie  ansmgen, 1: SA-
HLa, 2: vereinz. Altm. (außer s), JE2-Neu Tu, 3: vereinz.
s elbostf., 4: vereinz. KÖ DE. – 2. ‘sich einschmeicheln’
2: JE2-Alt Kam, JE1-Stei, 3: BLA-Hü, 4: vereinz. anhalt.
Dr kann sich awwer bei sei’n Mster nschmsen!
Wb-Ak 23.
Lautf., Gram.: anschmusen vereinz. Altm. (außer s) JE2, JE1-
Stei, WE-Heu, vereinz. KÖ DE; schmust an, schmußt - 3. Sg.
Präs. SA-HLa, BA-Op; nschmusen CA-GrRo; oahn-,
nschmsen, [nmzn] BLA-Hü, Wb-Ak 23, Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
ansmsen
Grammatische Angabe
Vb. refl.
Gliederung
1.
Bedeutung
dass. wie  ansmgen
Verbreitung
  • 1: SA-HLa
  • 2: vereinz. Altm. (außer s), JE2-Neu Tu
  • 3: vereinz. s elbostf.
  • 4: vereinz. DE.
2.
Bedeutung
‘sich einschmeicheln’
Verbreitung
  • 2: JE2-Alt Kam, JE1-Stei
  • 3: BLA-Hü
  • 4: vereinz. anhalt.
Belege
Dr kann sich awwer bei sei’n Mster nschmsen! Wb-Ak 23.