Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 795
Ldeklump(en) m. dass. wie  Ldehocken, 1: ver-
einz. nwaltm., 2: verstr. SA w OST.
Lautf., Gram.: Ladeklumpen SA-Do; Loe- OST-Klei; Loa- SA-
Rie; [lklumpm] SA-Pe; Lklumpen SA-Sa; -klump vereinz.
SA; vorw. Pl.: -klümp vereinz. SA; Loa- SA-Bre; Loai- OST-
Lü.
Expandiere:
Lemma
Ldeklump(en)
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Ldehocken
Verbreitung
  • 1: vereinz. nwaltm.
  • 2: verstr. SA w OST.