Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 216
ntengrß n. dass. wie  ntenflott, 2: verstr. mittle-
res/ö ZE, 3: BA-GrAls, 4: verbr. DE.
Lautf.: Antengries BA-GrAls; Entengrie(h)s, jries verstr. mittle-
res/ö ZE, verbr. DE ([endnjrs]); [-jr] DE-Or; Entgriehs ZE-
Ro. – Gram.: m. belegt ZE-Bur, DE-Kle.
Expandiere:
Lemma
ntengrß
Grammatische Angabe
n.
Bedeutung
dass. wie  ntenflott
Verbreitung
  • 2: verstr. mittleres/ö ZE
  • 3: BA-GrAls
  • 4: verbr. DE.