Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 217
antippen Vb. ‘jmdn. leicht und kurz mit der Fingerspit-
ze berühren’ 1: SA-Dä Han, 2: SA-Rie, GA-KloNeu, ver-
einz. JE2, JE1-Rie, 3: verstr. elbostf., 4: verstr. anhalt. – ik
heff dik doch bleos an bittkng antippt
SA-Dä; D brauchste
man nzutipp’m, denn schreiet se all.
Wb-Ak 24.  an-
stippen antacken anticken stippen ticken tippen
.
Lautf.: antipp(e)n; außerdem: n- OSCH-Har; [antip] SA-Dä,
JE2-Scho; ohntipp’m, n-, [ntip] QUE-Di, Wb-Ak 24, DE-
Els; [andip] BE-Gü, DE-Or; [n-] BE-He, verstr. anhalt.
Expandiere:
Lemma
antippen
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘jmdn. leicht und kurz mit der Fingerspitze berühren’
Verbreitung
  • 1: SA-Dä Han
  • 2: SA-Rie, GA-KloNeu, vereinz. JE2, JE1-Rie
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: verstr. anhalt.
Belege
  • ik heff dik doch bleos an bittkng antippt SA-Dä
  • D brauchste man nzutipp’m, denn schreiet se all. Wb-Ak 24.