Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 856
Lickrs m. 1. derbes Schimpfwort, 3: vereinz. elb-
ostf. – watt wutt du denn, du Lickars? HA-Bee. – 2.
‘hochmütiger Mensch’, Schimpfwort, 3: BA-Re, Id-Queb
8, 4: Wb-Ak 104, Wb-Be – Rda.: hei denkt, leckarsch is
sin vetter
Id-Queb 8.  TZ: Hchup Mogul Niftjen Niko-
laus 1Nuppel
.
Lautf.: Lickars HA-Bee; Leck(e)rs HA-Oh; -rsch Wb-Nharz
116; -arsch vereinz. sw elbostf.; rsch Spr-Maa 442, Wb-Ak
104, Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
Lickrs
Grammatische Angabe
m.
Gliederung
1.
Bedeutung
derbes Schimpfwort
Verbreitung
3: vereinz. elbostf.
Belege
watt wutt du denn, du Lickars? HA-Bee.
2.
Bedeutung
‘hochmütiger Mensch’, Schimpfwort
Verbreitung
  • 3: BA-Re, Id-Queb 8
  • 4: Wb-Ak 104, Wb-Be
Belege
Rda.: hei denkt, leckarsch is sin vetter Id-Queb 8.