Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 868
lmen Vb. 1. ‘mit Leim zusammenfügen, kleben’ 2:
Wb-Altm 127, Mda-Ze (verstr. ZE), 3: verstr. elbostf.,
4: Mda-Sti 172, Wb-Ak 104, Wb-Be. – 2. ‘betrügen, täu-
schen’,  bedrgen, 2: ZE-Roß, 3: HA-Bee, Mda-Weg
105, 4: Wb-Ak 104, Wb-Be – da hannse dich awwer
scheene jeleimt
ZE-Roß.
Lautf.: lmen verstr. elbostf.; lm’ Wb-Altm 127, l’m QUE-Di,
Mda-Sti 172, [l] Mda-Ze (verstr. ZE), [l] Id-Eilsa 76; lei-
men
ZE-Roß; lei’m Wb-Ak 104, [lai] Wb-Be.
Expandiere:
Lemma
lmen
Grammatische Angabe
Vb.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘mit Leim zusammenfügen, kleben’
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm 127, Mda-Ze (verstr. ZE)
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: Mda-Sti 172, Wb-Ak 104, Wb-Be.
2.
Bedeutung
‘betrügen, täuschen’,  bedrgen
Verbreitung
  • 2: ZE-Roß
  • 3: HA-Bee, Mda-Weg 105
  • 4: Wb-Ak 104, Wb-Be
Belege
da hannse dich awwer scheene jeleimt ZE-Roß.