Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 228
Appelbrtje f., vorw. im Pl. ‘getrocknete Apfelstück-
chen’ 2: vereinz. Altm., 3: vereinz. n/mittleres elbostf.
(außer s GA, dort verstr.) – de Appelbratchen wert
opejetten!
HA-Um.
[229]Lautf., Gram.: Appelbra(a)tjen vereinz. s GA, HA-Som; -brat-
chen
vereinz. n/mittleres elbostf. (außer s GA); -bratschen, -braot-
schen
vereinz. Altm., GA-Se; -bratge Sg. GA-Se; Äppelbratgen
OSCH-Nei; Abbelbraatschen GA-Trü; Appelbrtje Sg. GA-Hö;
-broatchen WO-GrRo.
Expandiere:
Lemma
Appelbrtje
Grammatische Angabe
f., vorw. im Pl.
Bedeutung
‘getrocknete Apfelstückchen’
Verbreitung
  • 2: vereinz. Altm.
  • 3: vereinz. n/mittleres elbostf. (außer s GA, dort verstr.)
Belege
de Appelbratchen wert opejetten! HA-Um.