Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 229
Appelgriebs m. dass. wie  Appelknst, 3: vereinz. n/
w elbostf., 4: BLA-All.
Lautf.: Appelgrips WO-He; -gripsch WE-Dee; krbsch OSCH-
Hor; -jrewest BLA-All; -gräft HA-Har.
Expandiere:
Lemma
Appelgriebs
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Appelknst
Verbreitung
  • 3: vereinz. n/w elbostf.
  • 4: BLA-All.