Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 929
machtls Adj. ‘kraftlos, erschöpft, müde’,  slapp, 2:
Wb-Altm* 63, SA-Lie, OST-Ze, 3: Wb-We 87.
Lautf.: machtlos OST-Ze; -laus SA-Lie; Nbf.: mattls Wb-
Altm* 63, Wb-We 87.
Expandiere:
Lemma
machtls
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘kraftlos, erschöpft, müde’,  slapp
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm* 63, SA-Lie, OST-Ze
  • 3: Wb-We 87.