Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 229
Appelknabbel m. dass. wie  Appelknst, 2: vereinz.
n WO.
Lautf.: Appelknabbel; außerdem: [aplknawl] WO-Zi.
Expandiere:
Lemma
Appelknabbel
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Appelknst
Verbreitung
2: vereinz. n WO.