Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 229
Appelknst m. ‘Apfelrest, Kerngehäuse des Apfels’ 1:
SA-We, 2: SA-Ne, WO-Ke, JE2-See, verbr. JE1 ZE, 3:
vereinz. n/s elbostf., verstr. mittleres elbostf.  Appelgnaue
Appelgriebs Appelhunkhs Appelkaue Appelkauige
Appelkwer Appelkrn Appelknabbel Appelknautschel
Appelknken Appelknsel Appelkndel Appelpeddik
Appelpl Appelpler Appelplknken Appelplster
Appelquse Appelsleck Appelsneck Appelstrunk(s)
Gehse Gnauaf Gnaue Gnauel Griebs Hunkhs
Hunkknst Kwer Krn Krngehse Krnhs Knäbbel
Knabber Knauster Knsel Knst Peddik Polk 1Pl
Plappel Plappschen Pler Plknabbel Plknken
Plknpen Quse Sleck Snigge Strunk(s)
.
[230]Lautf.: Appelknu(u)st, -knuhst; außerdem: -knus QUE-Co; -knutsch
WA-KlOsch; -knaust ZE-Roß; -knaus QUE-Co; appelgnaust Id-
Quea 142; Apfelknuhst ZE-Dor; -knaust verstr. ZE.
Expandiere:
Lemma
Appelknst
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘Apfelrest, Kerngehäuse des Apfels’
Verbreitung
  • 1: SA-We
  • 2: SA-Ne, WO-Ke, JE2-See, verbr. JE1 ZE
  • 3: vereinz. n/s elbostf., verstr. mittleres elbostf.