Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 230
Appelplknken m. dass. wie  Appelknst, 2: SA-
Vie, OST-GrRo.
Lautf.: Appelpulknoken OST-GrRo; -knochen SA-Vie.
Expandiere:
Lemma
Appelplknken
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Appelknst
Verbreitung
2: SA-Vie, OST-GrRo.