Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1006
Melkdstel f. dass. wie  Melkblme 1., 2: vereinz.
n WO s JE2 n/w JE1, 3: JE1-Lo Nie.
Lautf.: Melkdiestel WO-Uetz, JE2-Go; -distel WO-Schr, ver-
einz. s JE2, JE1-Lo Nie Stei; -diessel JE1-Bü; -disel WO-Co Ri;
Mälkdistel JE1-Dan; Milchdiestel JE1-Wö.
Expandiere:
Lemma
Melkdstel
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass. wie  Melkblme 1.
Verbreitung
  • 2: vereinz. n WO s JE2 n/w JE1
  • 3: JE1-Lo Nie.